Infectiepreventie

E-learning module Persoonlijke hygiëne

E-learning module Handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

E-learning module Handhygiëne

E-learning module BRMO

E-learning module Desinfectie

E-learning module Micro-organismen

E-learning module Uitbraak Influenza

E-learning module Uitbraak Noro

E-learning module Uitbraak BRMO

E-learning module Isolatie