E-learning

E-learning module Werkbegeleiding

E-learning module Rapporteren (via SOAP en TIME)

E-learning module Epilepsie

E-learning module Diabetes

E-learning module CVA

E-learning module Dementie

E-learning module COPD

E-learning module Hartfalen

E-learning module Delier

Medicatie Helpende plus

E-learning Medicatie Helpenden + en Begeleiders (2 modules)

E-learning Medicatie Verzorgenden IG en Verpleegkundigen (2 modules)

E-learning module Medisch rekenen

E-learning module Injecteren intramusculair en subcutaan

E-learning module Insuline toedienen

E-learning module Bloedglucose meten