Methodisch werken; van zorg vóór, naar zorgen dát

Doelgroep en niveau: Alle zorgverleners (geen specifieke vooropleiding nodig)
Datum en tijden praktijk: 2 of 3 losse dagdelen (afhankelijk van exacte inhoud)
Voorbereiding: Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig.
Materialen: De deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een hand-out.
Groepsgrootte: 6 – 15 deelnemers
Investering: Vraag een offerte aan via info@zorgvoorleren.nl
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Training Methodisch werken

Er verandert op dit moment veel in de zorg. De veranderingen in de langdurige zorg, de overheveling van gedeelten van de zorg en ondersteuning naar gemeenten en het overhevelen van verpleging en verzorging naar de zorgverzekeraars maken dat we anders naar zorg moeten gaan kijken. Van ‘zorgen vóór naar zorgen dát’. Zorg- of hulpverleners zullen veel meer moeten kijken naar wat cliënten zelf kunnen en/of wat het sociale netwerk kan betekenen.

Samen met de cliënt en/of diens netwerk wordt een plan gemaakt waarin vastgelegd wordt welke zorg en/of ondersteuning de cliënt nodig heeft en wie wat doet, zodat voor alle betrokkenen de afspraken helder zijn.

Ook externe partijen zoals de inspectie voor de gezondheidszorg en zorgverzekeraars vragen van zorg- of hulpverleners dat zij inzichtelijk kunnen maken waar hun zorg/hulpverlening op gebaseerd is en met welk resultaat.

Om tot een goed (zorg)plan te komen moet je methodisch kunnen werken.

Methodisch werken is een cyclisch proces en bevat een aantal stappen: het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats.

Afhankelijk van de organisatie zal er voor gekozen zijn voor een visie op zorg en/of het werken vanuit een model of theorie. Methodisch werken kan vanuit elke theorie of model toegepast worden.

Methodisch werken

Leerdoelen

Na afloop van de training:

  • zijn de deelnemers in staat om de cyclus van methodisch werken toe te passen in het primair proces in samenspraak met de cliënt en/of diens netwerk.

Subdoelen:

Deelnemers zijn in staat:

  • het belang te beargumenteren van methodisch werken;
  • systematisch gegevens te verzamelen volgens de systematiek van de eigen organisatie ( bijvoorbeeld: zorgleefplan, Gordon, NANDA);
  • de zelfredzaamheid van de cliënt en de mogelijkheden van diens netwerk in kaart te brengen;
  • vanuit de verzamelde gegevens de (zorg)behoefte of hulpvraag te formuleren;
  • doelen en resultaten SMART te formuleren en vast te leggen;
  • interventies vast te stellen in relatie tot de doelen;
  • schriftelijk te rapporteren volgens de richtlijnen;
  • te evalueren ten aanzien van product en proces.

Hoe werken wij?

De training wordt verzorgd door een docent met een verpleegkundige achtergrond.

In de training wordt gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie van de deelnemer die hiertoe een casus uit de eigen praktijk uitwerkt.

Er is in deze training ook specifiek aandacht voor de gespreksvaardigheden die nodig zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met de cliënt en/of diens sociale netwerk zoals, luisteren, doorvragen, samenvatten en onderhandelen.

Na de training ontvangen de deelnemers per mail verschillende reflectieopdrachten zodat er langdurig aandacht is voor het thema (alles wat aandacht krijgt groeit).

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en training?

Mail ons nu voor meer informatie over een maatwerkscholing Methodisch werken

“Bedankt voor de goede training. Er was veel ruimte voor onderlinge discussie en dat heb ik al zeer prettig ervaren”

Deelnemer training Methodisch werken

Methodisch werken stap 1

Methodisch werken stap 1 In zes blog gaan we in op elke stap uit het model van Methodisch werken. Deze week stap 1; Het verzamelen van informatie Om volledig zicht te krijgen op je cliënt, gebruik je diverse informatiebronnen: De cliënt In het gesprek met de cliënt komen de volgende onderwerpen aan de orde: de […]