Methodisch werken; van zorg vóór, naar zorgen dát

Doelgroep en niveau: Alle zorgverleners (geen specifieke vooropleiding nodig)
Datum en tijden praktijk: 2 of 3 losse dagdelen (afhankelijk van exacte inhoud)
Voorbereiding: Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig.
Materialen: De deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een hand-out.
Groepsgrootte: 6 – 15 deelnemers
Investering: Vraag een offerte aan via info@zorgvoorleren.nl
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Training Methodisch werken

Om tot een goed (zorg)plan te komen moet je methodisch kunnen werken.

Methodisch werken is een cyclisch proces en bevat een aantal stappen: het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats.

Afhankelijk van de organisatie zal er voor gekozen zijn voor een visie op zorg en/of het werken vanuit een model of theorie. Methodisch werken kan vanuit elke theorie of model toegepast worden. Een scholing Methodisch werken is altijd maatwerk. Vooraf stemmen we met u af hoe er binnen uw organisatie gewerkt wordt en wat u belangrijk vindt.

Methodisch werken

Leerdoelen

Na afloop van de training:

 • zijn de deelnemers in staat om de cyclus van methodisch werken toe te passen in het primair proces in samenspraak met de cliënt en/of diens netwerk.

Subdoelen:

Deelnemers zijn in staat:

 • het belang te beargumenteren van methodisch werken;
 • systematisch gegevens te verzamelen volgens de systematiek van de eigen organisatie ( bijvoorbeeld: zorgleefplan, Gordon, NANDA);
 • de zelfredzaamheid van de cliënt en de mogelijkheden van diens netwerk in kaart te brengen;
 • vanuit de verzamelde gegevens de (zorg)behoefte of hulpvraag te formuleren;
 • doelen en resultaten SMART te formuleren en vast te leggen;
 • interventies vast te stellen in relatie tot de doelen;
 • schriftelijk te rapporteren volgens de richtlijnen;
 • te evalueren ten aanzien van product en proces.

Hoe werken wij?

 • De training wordt verzorgd door een docent met een verpleegkundige achtergrond.
 • In de training wordt gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie van de deelnemer die hiertoe een casus uit de eigen praktijk uitwerkt.
 • Er is in deze training ook specifiek aandacht voor de gespreksvaardigheden die nodig zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met de cliënt en/of diens sociale netwerk zoals, luisteren, doorvragen, samenvatten en onderhandelen.

Mail ons nu voor meer informatie over een maatwerkscholing Methodisch werken

“Bedankt voor de goede training. Er was veel ruimte voor onderlinge discussie en dat heb ik al zeer prettig ervaren”

Deelnemer training Methodisch werken

Methodisch werken stap 1

Methodisch werken stap 1 In zes blog gaan we in op elke stap uit het model van Methodisch werken. Deze week stap 1; Het verzamelen van informatie Om volledig zicht te krijgen op je cliënt, gebruik je diverse informatiebronnen: De cliënt In het gesprek met de cliënt komen de volgende onderwerpen aan de orde: de […]